Strona główna Strefa płatnego parkowania

Strefa płatnego parkowania

W Olsztynie w wyznaczonych miejscach obowiązuje Strefa Płatnego Parkowania.

Godziny obowiązywania Strefy:

poniedziałek-czwartek – 8:00 – 16:00,

piątek – 8:00 – 15:00,

sobota, niedziela i święta – nie obowiązuje.

Opłaty jednorazowe za postój w SPP w Olsztynie wnosi się wyłącznie w PARKOMATACH

Każde z urządzeń jest odpowiednio oznakowane, posiada elementy kolorystycznie adekwatnie do danej podstrefy cenowej oraz przyjmuje wyłącznie nominały od 10 gr do 5,00 PLN.

Pamiętać należy, że parkomat nie wydaje reszty!!! Ewentualna nadwyżka wniesionej opłaty przeliczana jest na poczet opłaty w kolejnym dniu roboczym.

Stawki opłat jednorazowych za postój w SPP

stawki-spp

Przy wnoszeniu opłaty za pomocą parkomatu należy pamiętać !!!

1. Minimalna opłata za postój w SPP wynosi 1,00 zł w podstrefie C (czerwonej);  0,70 zł w podstrefie Z  (żółtej) oraz 0,50 zł w podstrefie T – zielonej i uprawnia do parkowania  przez  30 min.
2. W ramach wniesionej opłaty za parkowanie pojazdu można zmieniać miejsce parkowania w SPP z tym, że:

– bilet parkingowy wykupiony w podstrefie C (czerwonej) uprawnia również do parkowania pojazdu samochodowego, w czasie ważności tego biletu, w podstrefach: T (zielonej) oraz Z (żółtej);

– bilet parkingowy wykupiony w podstrefie Z – żółtej, w czasie jego ważności  uprawnia dodatkowo do  parkowania w podstrefie T – zielonej;

–  bilet z podstrefy T – zielonej, nie uprawnia  do parkowania pojazdu w podstrefach Z -żółtej oraz C- czerwonej. W takim przypadku kierujący pojazdem ma obowiązek wykupienia kolejnego biletu parkingowego ważnego w podstrefie Z – żółtej oraz C  – czerwonej.

– bilet z podstrefy Z nie uprawnia do parkowania pojazdu w podstrefie C – czerwonej. W takim przypadku kierujący pojazdem ma obowiązek wykupienia kolejnego biletu parkingowego ważnego w podstrefie C – czerwonej.
3. Parkowanie pojazdu samochodowego w podstrefie C – czerwonej z ważnym biletem parkingowym wykupionym w podstrefie T – zielonej oraz Z – żółtej traktowane jest jak parkowanie bez wniesienia należnej opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP.

4. Parkowanie pojazdu samochodowego w podstrefie Z – żółtej z ważnym biletem parkingowym wykupionym w podstrefie T – zielonej traktowane jest jak parkowanie bez wniesienia należnej opłaty za parkowanie pojazdu samochodowego w SPP.

PARKOMAT  jest prosty w obsłudze, dlatego żaden kierowca nie powinien mieć problemu z opłaceniem postoju w SPP. Na każdym parkomacie znajduje się również informacja o stawkach obowiązujących w podstrefie cenowej, w jakiej ustawione jest dane urządzenie.

mapa-parkomaty
Poniżej przedstawiamy krótki kurs obsługi parkomatu:

Jeśli chcesz dokonać opłaty za postój w parkomacie:

1. Wrzuć odliczony bilon do urządzenia (oznaczony otwór na monety)
2. Odczekaj do pojawienia się na wyświetlaczu urządzenia informacji o przysługującym czasie parkowania za uiszczoną kwotę.
3. Zatwierdź zakup biletu poprzez wciśnięcie przycisku √ „akceptuj” (lub X „anuluj” w przypadku rezygnacji z transakcji).
4. Odbierz bilet i umieść go w widocznym miejscu za przednią szybą pojazdu.

Opłata dodatkowa pobierana jest w przypadku nieuiszczenia opłaty za postój w strefie płatnego parkowania. Pracownik upoważniony do przeprowadzania czynności kontrolnych, po stwierdzeniu  braku opłaty w pojeździe zaparkowanym w SPP/braku ważnej opłaty, dokumentuje ten fakt wystawiając wezwanie – raport do wniesienia opłaty dodatkowej i pozostawia dokument za wycieraczką pojazdu.

Wysokość opłaty dodatkowej w Olsztynie wynosi:

► 30,00 zł w przypadku uiszczenia opłaty w ciągu 7 dni od daty  zdarzenia

► 50,00 zł w przypadku uiszczenia opłaty po upływie 7 dni od daty zdarzenia

Nie uiszczenie opłaty dodatkowej w terminie 14 dni skutkuje wystawieniem i skierowaniem do właściciela pojazdu na podstawie danych uzyskanych z Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK) upomnienia, z zagrożeniem wszczęcia egzekucji administracyjnej (tytuł wykonawczy).

Opłatę dodatkową można wnieść w Kasie Biura Strefy Płatnego Parkowania w Olsztynie ul. Knosały 3/5 bud B (parter), czynnej od poniedziałku do piątku w godz. 08:00-16:00,  tel. 89 544 31 44; lub na konto Zarządu Dróg, Zieleni i Transportu w Olsztynie :

Bank Handlowy O/Olsztyn   43 1030 1218 0000 0000 9049 8002

Źródło: ZDZiT Olsztyn